Kategoriler
————————————————————————————————————————————————————————————————

Bugyat At - Talab Fi Tarih Halab / Selçuklularla İlgili Haltercümeleri

————————————————————————————————————————————————————————————————
Bugyat At - Talab Fi Tarih Halab / Selçuklularla İlgili Haltercümeleri
Yayınevi: Türk Tarih Kurumu
Yazar: Kamal Al - Din İbn Al - Adim
Ürün Kodu: YÜCEL0264
Ödül Puanı: 0
Stok Durumu: Stokta var

Kargo ücreti alıcıya aittir.


Bugyat At - Talab Fi Tarih Halab

Selçuklularla İlgili Haltercümeleri

Kamal Al - Din İbn Al - Adim

Yayınlayan: Ali SEVİM

 

Açıklama:

Bölgesel Arap tarih yazıcılığının güzel örneklerinden birisi sayılan İbnü'l-Adim'in Bugyetü't-taleb fî Tarihi Haleb adlı eserinin Selçuklular (Büyük Selçuklular, Kirman, anadolu, Irak ve Suriye Selçukluları) ve onlara bağlı Türk ve Türk olmayan bazı siyasal kuruluşların (Mervanlılar, Artuklular, Ukayl-oğulları, Mirdasîler, Mezyedîler, Zengîler v.s. gibi) tarihleriyle ilgili bölümlerini uzun süreli bir çalışma sonucunda yayınlamış bulunuyoruz.

Bu eser; Selçuklular tarihinin çeşitli devirlerinde görülebilen birtakım boşlukların doldurulmasında katkılarda bulunacaktır.

İçindekiler:

ÖNSÖZ
BAZI KISALTMALAR
GİRİŞ

I. MÜELLİF

II. ESERLERİ

BUGYETÜ'T-TALEB'LE ÎLGÎLİ ÇALIŞMALAR

III. BUGYETÜ'T-TALEB Fî TARİHİ HALEB

1. ESERİN CİLTLERİ

2. ESERİN KAYNAKLARI

A. YAZILI KAYNAKLAR 
Ebû Bekr Ahmed b Sabit el-Hatîb el-Bağdadî 23 — Ebû Gâlib Hemmâm b Ca'fer b el-Mühezzeb el-Ma'arrî 24 — îmâdüddin Ebû Abdullah Muhammed b Safiyyüddin el-Kâtib el-lsfehanî 25 — Tâcü'I-islâm Ebû Sa'd Abdülkerim b Ebû Bekr es-Sem'ûnî el-Mervezî 26 — Kitabu Meliknâme 28 — Garsunni'me Muhammed b Hilâl es-Sâbî 28 — Ebu'l-Hasen b eş-Şehid Ebu'l-Fevâris Nasır el-Hüseynî 29 — Ebû Ya'lâ Hamza b Esen el-Kalânisı 29 — Ebû Abdullah Muhammed b AH el-Azîmî 29 — Ebu'l-Vefâ Muhammed b Mahmud el-Ahsîkesî 33 — Ebu'l-Fevâris Hamdan b Abdurrahim el-Esâribî 33 — Ebu'l-Hasen Yahya b Ali b Zurayk 34 — Ebû Gâlib Cemalüddin

Abdülvâhid b Mes'ud eş-Şeybânî 35 — Ebu'I-Hasen Ali b Abdullah b Ebî Ccrâde 37 — Ebu'l-Meâlî Sa'd b Ali cl-Kütübî 38 — Ebû Nasr Ali b Hibetullah el-Mâkûlâ 38 — Abdühnün'im b el-Hasen b el-Lu'aybc el-Halebî 38 — Ebu'l-Kasım Ali b Mııhammcd es-Semnâî 39 — Ebu'I-Hasen Muhammed b Abdülmelik el- Hemedanî 39 — îzziiddin Ebu'I-Hasen Ali b Muhammed b el-Esîr 40 — Hasen b Ca'fer el-Bağdadî 41 — Hamrnâd b Hibetullah Ebu's-Senâ el-IIaııbelî 41 — Ahmed b Yusuf cl-Ezrak el-Fârikî 42 — Sikatüddin Ebu'l-Kasım Ali b Asâkir ed-Dımaşkî 42 — Ebu'I-Hasen Ali b Mürşid 43 — Müeyycddüddevle Ebu'l-Muzaffer Usâme b Mürşid 45 — Ebu'l-Mugîs Munkiz 46 — Ebu'l-Fcvâris Murhef b Usâmc 46 — Ebû Ali el-Hasen b Ali ed-Dârî 48 — Ebû Abdullab Muhammed n Mahmud en-Neccâr 48 — Ebû Saâdât Muhammed b Abdurrahman el-Bcndîhî 48 — İbnü'd-Dehhân Ebû Şueâ Muhammed el-Bağdadî 49 — Ebu'l-Mehâsin b Selâmeti'l-Harranî 49 — Ebu'l-Meâlî Es'ad b Anunâr 50 — Ebu'I-Muzaffcr Muhammed b Ahmed el-Ebîverdî 50 — Abdurrezzak b Ahmed et-Trablusî 50 — Mansur b Teinim cs-Sernıinî 50 — Ebû Mansur Hibetullah b Sa'dullah cl-Halebî 51 — Ebû Mansûr Esbehdûst b Muhammed ed-Deylemî 51 — Ebû Turâb Haydere el-IIalebî 51 — Mecmua 51 — Bir Tarih 51 — Çeşitli Notlar Halinde Olan Kayıtlar 52-53

B. SÖZLÜ KAYNAKLAR
Ebu'I-Hasen Ahmed 54 — Ebû Ganim Muhammed 55 — Ebu'l-Mcâlî Abdussamed b Hibetullah 55 — İzzüddin Ebû Ali el-Hasen el-Kaylavî 55 — Ebû Abdullah Muhammed b Yusuf el-Hanefî 56 — Ebu'l-Kasım Abdullah el-Hamevî ve Ebû Ya'kub Yusuf es-Sâvî 56 — Usâme-oğullarmdan birisi 56 — Şerefüddevle Bedran b Ccna-hüddevle 56 — Ebû Ali el-Hasen b Muhammed en-Nîlî 57 — Musullu bir edib 57
— Haleb çiftçilerinden bir cemaat 57 — Ebû Muhammed Abdullâtif es-Sincarî 57
— Şihabüddin Ebû Abdullah Muhammed b Ali 57 — Ebû'l-Mchnsin Yusuf b Rafi' 58 — Muvafi'akuddin Yaîş b Ali 58 — Tâcüddin Muhammed b Hayrullah en-Nufey'î 58 — Ebu'l-Mehâmid İsmail cl-Kavsî 58 — Ömer b er-Rebîb Es'ad 59 — Ebû Hâmid Abdullah et-Tİlimsânî 59 — Ebu Ya'kub Yusuf b Mahmud 59 — İz-züddin Ebu'I-Hasen b el-Esîr 60

3. ESERİN KAPSAMI
Arslan el-Besâsîrî 62 — AIp-Arslan b. Çağrı 66 — Ahmed-Şah et-Türkî 68 — Sabık b Mahmud 69 — Hasan b Tâbir 70 — Nizamiilmülk 70 — Ebu'l-Ganâim Tâ-cülmülk 72 — Kasîmüddevle Ak-Sungur 73 — Rasen b Esed el-Fârikî 75 — Ebu'l-Kasun Ali b Bedi' 76 — Bâkiüddevle (Cenâhüddevle) Hüseyn 76 — Halef b Mülâib 77 — Haydere b el-Hasen 77 — Rıdvan b Tutuş 78 — Alp-Arslan b Rıdvan 80 — Ebû Ali b Ammâr 81 — Ahmedîl b İbrahim 81 — Hüseyn b Ali et-Tuğrâî 81 — Sa'dullah b es-Sertân 82 — Salim b Mâlik 82 — Ak-Sungu • el-Borsukî 83 — Hutluğ-Aba 84 — İsmail b Börü 85 — Dübeys b Sadaka 86 — Zengî b Ak-Sungur 88 — Hassan b Gümüş-Tegin 89 — Emîri Emîran b Zengî 90 — İsmail b Nuruddin Mahmud 90 — Zengî b Mevdûd 91 — Es'ad b Ammâr el-Halâtî 92 — Arslan b Mes'ud b Mevdûd 93 — Ahmed b Yarın-Kuş 94 — Rıdvan b Ali 94 — Ebû Bekr b Yusuf 95 —

4. METNE ALINMAYAN BİRKAÇ HALTERCÜMESİ
Hasen b Abdülkerim el-Mühezzeb 96 — Ahmed b Mcrvan 96 — Ebû Gâlib b Abdül-hak 97 — Ahmed b Münir et-Etrâbulusî 97 — Said b Sehl el-Felekî 98 — Hasen b Saîd eş-Şâtânî 99 — Ebû Bekr Aiâüddin b Mes'ud el-Kâşânî 99 — Dârâ b İsa el-Fârisî 100 —
Süleymaniye Ktp cildi 101 — Topkapu Sarayı Ktp ciltleri 103 — Millet Cenel Ktp cildi 106 — Paris Millî Ktp nüshası 107 — Musul el-Medresetü'l-Haseniyye nüshası 108 — British Museum nüshası 109 —

IV. ESERİN NÜSHALARI

V. YAYINDA İZLENEN YÖNTEM

DİZİN
BİBLİYOGRAFYA
LEVHALAR

Orjinal Dili:
Arapça (Giriş kısmı ve açıklamalar Türkçe)
Fiziksel Özellikleri:
70 gr. Ivory kağıt, 
ISBN:
978-975-16-2445-1
Baskı:
2. Baskı (Tıpkıbasım)

Açıklama: Ürünlerimizin "sıfır" veya "2.el" oluşuna kitap resminin tam altındaki "ÖZELLİKLER" kısmından bakabilirsiniz ! 

Açıklama-2: Arayacağınız ürünlerin sıfır veya 2. el oluşunu ANA SAYFA'da sağ üst sütunda   Özellik Grupları: kısmında "Sıfır Kitap" veya "2. El (Kullanılmış) Kitap" şeklinde seçerek arama yapabilirsiniz.

 

SIFIR (YENİ) KİTAP
Durumu: Sıfır ürün
enucuzkikapevi.com ULUS YÜCEL KİTAPEVİ İştirakidir.• enucuzkitapevi.com© Her hakkı saklıdır.